Anasayfa > KVKK Politikamız


Yenimahalle Veteriner Kliniği 
Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Bilgilendirme ve Aydınlatma Metni 

 

Yenimahalle Veteriner Kliniği (“Klinik”) olarak veri sorumlusu sıfatıyla, kişisel verilerinizin hukuka uygun olarak işlenmesini sağlamak ve gizliliğinizi korumak amacıyla gerekli güvenlik tedbirlerini alarak, kişisel verilerinizi ilgili mevzuata uygun olarak kullanacağız. Amacımız; 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 10. maddesi gereğince ve sizlerin memnuniyeti doğrultusunda, kişisel verilerinizin alınma şekilleri, işlenme amaçları, paylaşılan kişiler, hukuki nedenleri ve haklarınız konularında sizi en şeffaf şekilde bilgilendirmektir.

Kanun Hakkında Genel Bilgilendirme

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) 24 Mart 2016 tarihinde kabul edilmiş̧ olup 7 Nisan 2016 tarihli 29677 sayılı Resmî Gazetede yayımlanmıştır. Kanun, kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülükleri ile uyacakları usul ve esasları düzenlemek amacıyla kabul edilmiştir. 

Bilgilendirmenin Kapsamı ve Toplanan Kişisel Veriler

İşbu Bilgilendirme müşterilerimizi, potansiyel müşterilerimizi, tedarikçilerimizi, web sitesi ziyaretçilerimizi ve kişisel verilerini Klinik ile paylaşan diğer üçüncü kişileri (genel olarak ziyaretçilerimizi) kapsamaktadır. 

Klinik, ziyaretçilerin ziyaretleri sırasında güvenlik kameraları ile görüntü kaydı yapmakta, müşteri kayıt defterine ve bilgisayar sistemine girmek üzere ziyaretçilerden bazı kimlik bilgilerini ve iletişim bilgilerini alınmaktadır.

Kişisel Verilerinizin İşlenme Amacı Ve Hukuki Sebepleri Neleridir?

Tedarikçilerimizle İlişkilerimizin Yürütülmesi: Tedarikçilerimizin ad-soyad, e-posta adresi, telefon numarası, adres, T.C. kimlik numarası, doğum tarihi, doğum yeri gibi imza sirkülerinde yer alan bilgilerini sözleşmelerin kurulabilmesi ve sözleşmeleri imzalamaya yetkili personelin yetkisinin kontrolünün yapılabilmesi, finans/muhasebe işlemlerinin yürütülmesi, ilgili kanunlardan kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilebilmesi için bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması ile sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması sebeplerine dayanarak işlemekteyiz.

Hasta Takibi: Her hasta özelinde periyodik olarak aşı hatırlatması yapmak üzere müşterilerimizin paylaştığı iletişim numaralarına aşı hatırlatması/ bilgilendirmesi yapılmaktadır. Buna ilaveten, tarafınıza kayıtlı evcil hayvanlarınızın aşı karnesinin düzenlenmesi ve takibi için TC kimlik numaranız, ad-soyadınız işlenmektedir.

Klinik’e yatışı gerçekleşecek ya da operasyona/ tıraş/ pansiyon/ hospitalizasyona girecek hastalar için de matbu onam formumuz tüm hasta yakını müşterilerimiz ile imzalanmaktadır. Bu formlar kapsamında ad-soyad, TCKN ve adres-cep telefonu gibi iletişim bilgileriniz işlenmektedir. 

Müşteri İlişkileri Yönetimi: Klinik’i arayıp tarafınıza dönüş yapılmasını talep ettiğiniz durumlarda telefon yolu ile dönüşlerin sağlanması, sözleşme/onam süreçlerinin yürütülmesi, siparişleriniz hakkında bilgi verilmesi, ödeme işlemlerinizi gerçekleştirmek, finans/muhasebe işlemlerinin yürütülmesi, kayıt ve belgelerin düzenlenebilmesi sebeplerine dayanarak; ad-soyad, telefon numarası, T.C. kimlik numarası verileriniz işlenebilecektir.

Güvenliğin Sağlanması: Klinik’te güvenliğin sağlanabilmesi, çalışan ve ziyaretçilerin güvenliğinin takip ve tesis edilmesi, meydana gelebilecek kazalar, haksız fiil veya suç teşkil eden olayların önlenebilmesi ve önlenememesi halinde ilgili kolluk kuvvetlerine bilgi verilmesi amacıyla, temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla meşru menfaatlerimiz için; giriş kapısı, bina dış cephesi, koridorlar, mutfak, ziyaretçi bekleme salonu ve muayene/hizmet alanlarında görüntü (yalnızca muayene/hizmet alanlarında ses) takip ve kayıt özelliği olan araçlar ile ses ve görüntü verileriniz toplanmaktadır. 

Kişisel Verilerinizin Aktarabileceği Kişi Veya Kuruluşlar Hakkında Bilgilendirme

Toplanan kişisel verileriniz; yukarıda belirtilen işleme amaçları ile sınırlı olmak üzere; 

Kolluk kuvvetleri ve diğer güvenlik görevlileri ile idari organlar, mevzuat gereği talep edilmesi halinde paylaşılması zorunlu olan kamu kurum ve kuruluşları, yargı mercileri ve olumsuz olayın ya da suçun mağdurları ile bunlardan zarar gören kişi ve kurumlarla, gerektiği durumlarda kamera sistemini kuran şirkete,
İlgili bankalara, kamera kayıtlarının, hasta kayıtlarının depolandığı bulut sistemine ve e-posta servis sağlayıcılarına, Klinik’in, bağlı olduğu meslek odası mevzuatı gereğince denetime tabi olması nedeni ile meslek odası ve denetçilerine 6698 sayılı Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılacaktır.

Kişisel Verileriniz Hangi Yollarla Toplanmaktadır?

Kişisel Verileriniz, internet sitemiz, çalışanlarımız, operasyon/hasta yatışı, tıraş, pansiyon ve hospitalizasyon olduğunda toplanan formlar, internet sitesi ziyaretlerinde bilgisayarımızın sizi tanımak için kullandığı çerezler (cookies), kamera ve ses kayıt sistemleri aracılığıyla sözlü, yazılı veya elektronik ortamda toplanabilmektedir. Bu kapsamda internet sitesi ziyaretleriniz ve buradan paylaşacağınız kişisel verileriniz otomatik yollarla, Klinik’i ziyaretleriniz esnasında paylaştığınız kişisel verileriniz ise bizlere yaptığınız aktarımlar dolayısıyla otomatik olmayan yollarla işlenebilmektedir. 

Klinik’in internet sitesini ziyaret ettiğinizde bilgi toplayan ve saklayan çerezler ile benzeri teknolojiler kullanılabilmektedir. İlgili ayarlarınızı yapmak suretiyle çerez tercihlerinizi kontrol edebilir ve belirleyebilirsiniz - daha fazla bilgi için lütfen Klinik (https://www.yenimahalleveteriner.com/) internet sayfasında yer alan Çerez Politikası’na başvurunuz.

Kişisel verileriniz, Kanunun 5. maddesinde yer alan işleme şartlarına uygun olarak; işlenen kişisel verinin işlenmesi için açık rıza gerekiyorsa, açık rızanıza bağlı olarak; aksi halde Kanunun 5. maddesinde belirtilen sebeplerden başka birine dayanarak (aydınlatma metnin 3. maddesinde bu sebeplere değinilmiştir.) işlenecektir.

Kişisel Veri Sahibinin 6698 sayılı Kanun’un 11. Maddesinde Sayılan Hakları 

Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi aşağıda düzenlenen yöntemlerle iletmeniz durumunda Klinik, talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde sonuçlandıracaktır. Verilecek cevapta 10 (on) sayfaya kadar ücret alınmayacaktır. On sayfanın üzerindeki her sayfa için 1 Türk lirası işlem ücreti alınacaktır. Başvuruya cevabın CD, flash bellek gibi bir kayıt ortamında verilmesi halinde Klinik tarafından talep edilebilecek ücret, kayıt ortamının maliyetini geçmeyecektir.

Bu kapsamda kişisel veri sahipleri; 

Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, 
Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, 
Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanma ile ilgili talebinizi, 6698 sayılı Kanunu’nun 13. maddesinin 1. fıkrası ve 30356 sayılı ve 10.03.2018 tarihli Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ gereğince Türkçe ve yazılı olarak veya kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza kullanmak suretiyle iletebilirsiniz. Başvurularda sadece başvuru sahibi kişi hakkında bilgi verilecek olup diğer aile fertleri ve üçüncü kişiler hakkında bilgi alınması mümkün olmayacaktır. Klinik’in cevap vermeden önce kimliğinizi doğrulama hakkı saklıdır.

Başvurunuzda;

Adınızın, soyadınızın ve başvuru yazılı ise imzanızın,
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numaranızın, yabancı iseniz uyruğunuzun, pasaport numaranızın veya varsa kimlik numaranızın,
Tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresinizin,
Varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numaranızın,
Talep konunuzun
bulunması zorunlu olup varsa konuya ilişkin bilgi ve belgelerin de başvuruya eklenmesi gerekmektedir.

Yazılı olarak yapmak istediğiniz başvurularınızı, gerekli belgeleri ekleyerek veri sorumlusu olarak Klinik’in Ragıp Tüzün Caddesi 75/A Yenimahalle / Ankara adresine verebilirsiniz. E-posta yoluyla yapmak istediğiniz başvurularınızı info@yenimahalleveteriner.com adresinden ulaşabileceğiniz Veri Sahibi Başvuru Formu’nu doldurarak bu adrese iletebilirsiniz. E-posta yoluyla yapılan ilgili kişi başvurularında Klinik, başvurunun ilgili kişiye ait olmadığına yönelik bir endişe taşıdığı takdirde veri güvenliğini sağlamak amacıyla cevaptan imtina edebilir. Bu sebeple varsa önceden Klinik ile iletişime geçtiğiniz, böylelikle karşılıklı teyit edilmiş e-posta adresini kullanmanızı öneririz. 

Talebinizin niteliğine göre kimlik tespitine olanak sağlayacak bilgi ve belgelerin eksiksiz ve doğru olarak tarafımıza sağlanması gerekmektedir. İstenilen bilgi ve belgelerin gereği gibi sağlanmaması durumunda, Klinik tarafından talebinize istinaden yapılacak araştırmaların tam ve nitelikli şekilde yürütülmesinde aksaklıklar yaşanabilecektir. Bu durumda, Klinik kanuni haklarını saklı tuttuğunu beyan eder. Bu nedenle, başvurunuzun talebinizin niteliğine göre eksiksiz ve istenilen bilgileri ve belgeleri içerecek şekilde gönderilmesi gerekmektedir. 

Copyright 2024 - Yenimahalle Veteriner Kliniği